سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر رله پیلز PILZ RELAY PNOZ M1P - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر رله پیلز PILZ RELAY PNOZ M1P

تعمیر رله پیلز PILZ RELAY PNOZ M1P

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ e1.1p 24VDC 2so کد 774133

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o کد 777304

تعمیر رله پیلز مدل P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c کد 774350

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ mc3p کد 773721

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ mc3p Profibus 2 کد 773732

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ3 3S10 کد 474894

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ3 5S/10 کد 474856

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ 2 کد 475750

تعمیر رله پیلز مدل PSS 302070

تعمیر رله پیلز مدل PSS 301460

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ X7 48VAC 2n/o کد 774049

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ X7 230VAC 2n/o کد 774056

تعمیر رله پیلز مدل S1PN 400-500VAC 2c/o کد 890210

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so کد 774310

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o کد 774303

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ X1 کد 774300

تعمیر رله پیلز مدل PZE 5 کد 474919 – 474910

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ s5 کد 750105

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ X1P کد 777100

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ 1 کد 475695 – 475650

تعمیر رله پیلز مدل PSSdio – I/O modules کد 301130

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ mc7p CC-Link کد 773726

تعمیر رله پیلز مدل Chipcard 1 piece 32kB کد 779211

تعمیر رله پیلز مدل PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals کد 793100

تعمیر رله پیلز مدل PSEN im1 کد 535130

تعمیر رله حفاظتی جریانی

تعمیر رله حفاظتی ولتاژی

تعمیر رله حفاظتی فرکانسی

تعمیر رله حفاظتی جهتی

تعمیر رله حفاظتی آمپدانسی

تعمیر رله حفاظتی حساس به پارامترهای فیزیکی مثل دما

تعمیر رله حفاظتی خاص

تعمیر رله  سری   safety relays

تعمیر رله  سری   Safety relay PNOZ X

 تعمیر رله  سری   Safety relay PNOZpower

 تعمیر رله  سری   Safety relay PNOZelog

 تعمیر رله  سری   Safety relays PNOZsigma

 تعمیر رله  سری   Safety relay PNOZcompact

تصاویر رله های پیلز PILZ RELAY PNOZ M1P صنایع پلاستیک لاکان که توسط مهندسین برزین الکترونیک که در مشهد تعمیر شد.

ارسال نظر