سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،امامت 38،پلاک 64
ایران ،خراسان رضوی

خدمات ما - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک