سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

خدمات ما - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک