سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر آون هریوس HERAEUS - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر آون هریوس HERAEUS

تعمیر آون HERAEUS

تعمیر آون الکتریکی ELECTRIC OVEN

تعمیر آون Memmert
تعمیر آون Binder
تعمیر آون Jeio –Tech
تعمیر آون Gen Lab
تعمیر آون MMM
تعمیر آون IKA
تعمیر آون GFl
تعمیر آون NUVE
تعمیر آون New Brunswick
تعمیر آون Shellab
تعمیر آون Heraeus
تعمیر آون Carbolite
تعمیر آون France etuves
تعمیر آون Finetech

 تعمیر T166223 Heraeus Function Line B20 Lab Incubator 50057293

تعمیر Heraeus Function Line​

تعمیر انکوباتور Incubator

آون یا فور چیست؟

آشنایی با آون یا فور
به منظور خشک کردن و استریل کردن ظروف آزمایشگاهی از آون یا فور خشک کننده استفاده می شود .

انواع گوناگونی آز آون ها هست که بسته به نیاز آزمایشگاه تهیه می شود.

از آون‌ها با اسامی «آون هوای داغ»  و یا «گرم خانه» نیز یاد می‌شود.

آون HERAEUS ،آون الکتریکی ELECTRIC OVEN، آون Memmert،آون Binder،آون Jeio –Tech ،آون Gen Lab ،آون MMM ،آون IKA ،آون GFl ،آون NUVE ،آون New Brunswick،آون Shellab ،آون Heraeus ،آون Carbolite ،آون France etuves ،آون Finetech

،T166223 Heraeus Function Line B20 Lab Incubator 50057293،Heraeus Function Line​،انکوباتور Incubator

تعمیر برد الکترونیکی دستگاه آون هریوس HERAEUS شرکت بسپار سازه توسط متخصصین برزین الکترونیک مشهد .

ارسال نظر