لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر انواع اینورتر اینوونس INOVANCE INVERTER MD320

تعمیر هشت دستگاه اینورتر اینوونس شرکت نما پوشش شامل :

تعمیر یک دستگاه اینورتر اینوونس

INOVANCE INVERTER MD320 T1.5 GB-XC
تعمیر چهار دستگاه اینورتر اینوونس

INOVANCE INVERTER MD320 T202 GB-XC
تعمیر یک دستگاه اینورتر اینوونس

INOVANCE INVERTER MD320 T202 GB-XC
دو دستگاه اینورتر اینوونس

INOVANCE INVERTER MD320 T5.5 GB- XC

تعمیر اینورتر

یک دستگاه اینورتر اینونس
INOVANCE INVERTER MD320 T1.5 GB-XC

چهار دستگاه اینورتر اینونس
INOVANCE INVERTER MD320 T202 GB-XC

یک دستگاه اینورتر اینونس

INOVANCE INVERTER MD320 MD320T3.7GB-XC

پروژه دیگر:

تعمیر اینورتر اینوونس inovance

تعمیر سرو درایو و سرو موتور اینوونس Inovance