لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر باتری شارژر زیوان BATTRY CHARGER ZIVAN

تعمیر شارژر باتری ماشین برقی شارژر ژیوان

تعمیر شارژر ربات 

تعمیر ربات صنعتی 

تعمیر برد ربات 

تعمیر باتری شارژر زیوان

تعمیر هر نوع کارت و دستگاه الکترونیکی صنعتی

تعمیر شارژر لیفتراک برقی تک فاز

تعمیر شارژر لیفتراک برقی سه فاز

تعمیر شارژر لیفتراک برقی  ترانسی

تعمیر شارژر لیفتراک برقی  فرکانسی

تعمیر شارژر لیفتراک برقی COMPACT PLUS

تعمیر شارژر لیفتراک برقی  CMBPW

تعمیر شارژر لیفتراک برقی  CBMPW

تعمیر شارژر لیفتراک برقی CBT99F

تعمیر شارژر لیفتراک برقی

REPAIRE BATTRY CHARGER ZIVAN

REPAIRE SG-3

Robot charger repair

Industrial robot repair

Robot board repair

Zivan charger battery repair

REPAIRE BATTERY DISCHARGER

REPAIRE CURRENT GENERATOR

REPAIRE BG18

REPAIRE BG9

NG3 CAN BUS BATTERY CHARGER SINGLE-PHASE

Single-phase electric forklift charger repair

Three-phase electric forklift charger repair

Trans-electric forklift charger repair

Frequency electric forklift charger repair

COMPACT PLUS Electric forklift charger repair

CMBPW electric forklift charger repair

CBMPW electric forklift charger repair

CBT99F electric forklift charger repair

Electric forklift charger repair

تصاویر باتری شارژر زیوان BATTRY CHARGER ZIVAN شرکت کاشی فیروزه که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر شد