سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر مادر برد دستگاه پکینگ Repair the motherboard of the packing machine - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر مادر برد دستگاه پکینگ Repair the motherboard of the packing machine

تعمیر مادر برد MODER BOARD

تعمیر کارت اترنت MB 100

تعمیر کارت پروفی باس

REPAIRE PROFIBUS INTERFACE MB100

تعمیر کارت شبکه پروفی باس زیمنس:

تعمیر کارت شبکه  PROFIBUS -DP

تعمیر  کارت شبکه PROFIBUS-FMS

تعمیر کارت شبکه  PROFIBUS -PA

تعمیر کارت شبکه اترنت صنعتی:

تعمیر  کارت CP343-1 LEAN  

تعمیر  کارت  CP343-1

 تعمیرکارت CP343-1 ADVANCED

تعمیر مادر برد دستگاه پکینگ شامل : کارت های اترنت MB100 و پروفی باس PROFIBUS و.. شرکت بسپار سازه توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد

ارسال نظر