لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر مادر برد دستگاه پکینگ
Repair the motherboard of the packing machine

تعمیر مادر برد MODER BOARD

تعمیر کارت اترنت MB 100

تعمیر کارت پروفی باس

REPAIRE PROFIBUS INTERFACE MB100

تعمیر کارت شبکه پروفی باس زیمنس:

تعمیر کارت شبکه  PROFIBUS -DP

تعمیر  کارت شبکه PROFIBUS-FMS

تعمیر کارت شبکه  PROFIBUS -PA

تعمیر کارت شبکه اترنت صنعتی:

تعمیر  کارت CP343-1 LEAN

تعمیر مادر برد دستگاه پکینگ شامل :

کارت های اترنت MB100 و پروفی باس PROFIBUS و.. شرکت بسپار سازه توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد