سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر DIGITAL STEPPER DRIVE &STEPPER MOTOR - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیر DIGITAL STEPPER DRIVE & STEPPER MOTOR

#تعمیر‌استپ‌موتور #تعمیر‌استپ‌درایو #تعمیرSTEPPER_MOTOR #تعمیرSTEPPER‌DRIVE #تعمیربردالکترونیکی #تعمیرات‌مشهد #تعمیرات‌اصفهان ‌

تعمیر انواع استپ درایو 

تعمیر انواع برد الکترونیکی استپ موتور

تعمیر میکرو استپ درایو

تعمیر استپر درایو

REPAIR DIGITAL STEPPER DRIVE & STEPPER MOTOR

تعمیر DIGITAL STEPPER DRIVE & STEPPER MOTOR

    LEADSHINE-DM2282 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین

    AUTONICS-MD5-HF14 درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس

    LEADSHINE-ES-D808 درایور استپ موتور انکودر دار دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین

     AUTONICS-MD5-HD14 درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس

    LEADSHINE-3DM683 درایور استپ موتور سه فاز، 3 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین

    PRIMOPAL-PSR8060AC درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 6 آمپر پریموپال

    PRIMOPAL-PSR8072 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر پریموپال

    LEADSHINE-DMA860H درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر لیدشاین

    LEADSHINE-DM870 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر لیدشاین

    LEADSHINE-DM556 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 6 آمپر لیدشاین

    LEADSHINE-3ND583 درایور استپ موتور سه فاز، 3 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین

    VEXTA-UD2115 درایور استپ موتور دو فاز، 6 سیم، جریان 3 آمپر VEXTA

    PRIMOPAL-PSR5042 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر پریموپال

    LEADSHINE-DM542E درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر لیدشاین

    LEADSHINE-M542 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر لیدشاین

    LEADSHINE-DM542 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 4 آمپر لیدشاین

    H2M-PULSER , کنترلر تک محور H2M

    H2M-MSD02 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 2 آمپر H2M

    AUTONICS-MD5-ND14 درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.5 آمپر اتونیکس

    LEADSHINE-M880A درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 8 آمپر لیدشاین

    LEADSHINE-DM422 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان آمپر لیدشاین

    H2M-CSD5814N درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر H2M

    AUTONICS-MD5-HD14-2X درایو استپ موتور پنج فاز، دو محور، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس

     AUTONICS-MD5-HF14-AO درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس

    EAC-SME-11 , کنترلر تک محور EAC

    H2M-PMM-BD-5701 درایو استپ موتور پنج فاز، 5 سیم، جریان 0.75 آمپر H2M

    LEADSHINE-M415 درایور استپ موتور دو فاز، 4 سیم، جریان 1.5 آمپر لیدشاین

    AUTONICS-MD5-HD14-3X درایو استپ موتور پنج فاز، سه محور، 5 سیم، جریان 1.4 آمپر اتونیکس

تعمیر پنج دستگاه استپ درایو و استپ موتور DIGITAL STEPPER DRIVE & STEPPER MOTOR آقای حبیب الهی که از اصفهان ارسال کردن جهت تعمیر.

کلیپ تست و تعمیر پنج دستگاه استپ درایو و استپ موتور DIGITAL STEPPER DRIVE & STEPPER MOTOR آقای حبیب الهی از اصفهان

ارسال نظر