سایت رسمی شرکت مهندسی برزین الکترونیک 

مشهد،سید رضی 44،پلاک 353
ایران ،خراسان رضوی

تعمیر IN-LINE BRIX- MONITORE CM-780 - تعمیرات تخصصی برزین الکترونیک

تعمیرIn-Line Brix-Monitor CM-780

تعمیر انواع بردIn-Line Brix-Monitor CM-780

تعمیر انواع برد غلظت سنج

تعمیر انواع بریکس سنج

تعمیر انواع رفراکتومترهای آنلاین و اینلاین (ONLINE-INLINE)

تعمیر بریکس متر دیجیتال

تعمیر انکسار سنج

تعمیر برد غلظت سنج درون خطی

آنالایزر نوشیدنی درون خطی مانیتور In-Line Brix-Monitor CM-780 انواع قند را اندازه گیری می کند .

 

اندازه گیری غلظت قند نوشیدنی ها به طوردقیق و مداوم  با استفاده از چگالی ،سرعت صدا یا شاخص در HMI تعیین می کند .

تعمیر برد غلظت سنج درون خطی (In-Line Brix-Monitor CM-78)

ارسال نظر