لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیرIn-Line Brix-Monitor CM-780

تعمیر انواع بردIn-Line Brix-Monitor CM-780

تعمیر انواع برد غلظت سنج

تعمیر انواع بریکس سنج

تعمیر انواع رفراکتومترهای آنلاین و اینلاین (ONLINE-INLINE)

تعمیر بریکس متر دیجیتال

تعمیر انکسار سنج

تعمیر برد غلظت سنج درون خطی

آنالایزر نوشیدنی درون خطی مانیتور In-Line Brix-Monitor CM-780 انواع قند را اندازه گیری می کند .

اندازه گیری غلظت قند نوشیدنی ها به طوردقیق و مداوم  با استفاده از چگالی ،سرعت صدا یا شاخص در HMI تعیین می کند .

تعمیر برد غلظت سنج درون خطی (In-Line Brix-Monitor CM-78)