لوگو برزین الکترونیک

برزین الکترونیک

تعمیرات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

05136094055

09156506148

مشهد

سیدرضی44 پلاک353

تعمیر کامپیوتر صنعتی اسمیتک SMITEC INDUSTRIAL COMPUTER MARTS-100 KZ010109

تعمیر کامپیوتر صنعتی اسمیتک SMITEC INDUSTRIAL COMPUTER MARTS-100
تعمیرکامپیوترصنعتی
تعمیرکامپیوترصنعتی‌اسمیتک
تعمیر اسمیتک‌کامپیوتر
تعمیر بردکامپیوترصنعتی
تعمیرSMITEC_Industrial_computer

تعمیر سروو درایو اسمیتک

تعمیر سرو درایو

تعمیر اسمیک

تعمیر SMITEC

تعمیر برد الکترونیکی سروو درایو

تعمیر برد اسمیتک SMITEC

تعمیر مانیتور صنعتی اسمیتک

تعمیر کنترل کننده سروو 

تعمیر SERVO CONTROLLER

تعمیر مانیتور صنعتی SMITEC

تعمیر سروو کنترل کننده Smitec

REPAIR SMITEC Industrial computer
REPAIR Industrial computer
REPAIR Industrial computer ELECTRONIC BOARD
SMITEC Industrial computer MARTES 3000 KZ010225

REPAIR SMITEC SERVO DEIVE MARTS

REPAIR SMITEC Industrial computer MARTS-100 KZ010109

REPAIR Digital Servo drives

REPAIR COSMOS 3150

REPAIR COSMOS 3010

REPAIR COSMOS 3020

REPAIR COSMOS 3150

REPAIR COSMOS 3250

REPAIR COSMOS 3500

REPAIR SMITEC SERVO

REPAIRE SMITEC Industrial computer Posyc 3120 KZ010199

REPAIRE SMITEC MARTES 3000 KZ010225 Servo Controller

REPAIRE Smitec Posyc 3000 system screen Posyc3105

REPAIR SMITEC

REPAIR SMITEC Marts 2000 SERVO DRIVE KZ010121

REPAIR SMITEC SERVO DRIVE COSMOS 3151-SB

REPAIR B6308Q-02404/EM100074 SERVO MOTOR

REPAIR B7108Q-03329/EM100082A SERVO MOTOR SMITEC

REPAIR B7120Q-03324/EM100070 SERVO MOTOR SMITEC

REPAIR COS0408021000112000  DRIVE 200-480VAC SMITEC

REPAIR COS0708021000111000  SERVO DRIVE 200/280V SMITEC

REPAIR CSP20XX021300112010  SERVO DRIVE 200-280V SMITEC

REPAIR KZ010121 DRIVE MARTS 2000 4AMP 24VDC SMITEC

REPAIR KZ010225 DRIVE MARTS 3000 24VDC SMITE

REPAIR KZ100057 DRIVE COSMOS 2000 24VDC 4AMP

230-480VAC SMITEC

تعمیر موبایل کامپیوتر صنعتی Catchwell

 

تصاویر تعمیر کامپیوتر صنعتی اسمیتک SMITEC INDUSTRIAL COMPUTER MARTS-100 که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر شد .

کلیپ تست تعمیر کامپیوتر صنعتی اسمیتک SMITEC INDUSTRIAL COMPUTER MARTS-100 که توسط مهندسین برزین الکترونیک در مشهد تعمیر شد .